Interiér kostela

Rekonstrukce v číslech:

Topení: 500 000 Kč

Elektrika: 300 000 Kč

Osvětlení: 220 000 Kč

Podlaha (presbytář): 280 000 Kč

Broušení podlahy: 100 000 Kč

Ostatní: 250 000 Kč (zednické práce, materiál, vybavení, lakování dřevěné podlahy, malování,..)

Celkem: 1 600 000 Kč

Prezentace návrhu změn v interiéru

Oprava rozvodů elektřiny a tepla v kostele sv. Vojtěcha

Při pravidelné či náhodné návštěvě kostela ve Slavičíně je každému návštěvníkovi zřejmé, že se zub času podepsal na celé řadě součástí týkajících se jeho interiéru. Současně se na jeho stavu a vzhledu projevily dílčí zásahy, stavební úpravy a snahy o zlepšení jeho vzhledu realizované v minulosti tak, jak byly k dispozici finanční prostředky, zejména prostředky z darů farníků.

Aby bylo možno provést rozsáhlejší zásahy, které vyžaduje aktuální stav kostela, a jsou v souladu s celkovou koncepcí jeho rekonstrukce, snažili jsme se získat vždy možnosti financování i z jiných zdrojů. Jedněmi z nejpalčivějších prvků interiéru, které vyžadují okamžitou opravu, jsou rozvody elektřiny a vytápění. Předběžný odhad nákladů kompletní opravy zněl na 1,2 mil. Kč. Bylo jasné, že při současně probíhající rekonstrukci střechy nebude možné tyto prostředky zajistit z vlastních zdrojů farnosti.

V nedávné minulosti se nám podařilo jednat o možnosti pomoci s paní senátorkou Ing. Janou Juřenčákovou, která nám přislíbila maximální možnou pomoc. Po krátkém seznámení se s naším záměrem se nadchla pro jeho realizaci a předjednala možnost financování z prostředků Ministerstva financí. Velkou pomocí nám byly i průběžné konzultace při přípravě žádosti o dotaci a formulaci dopisu zaslaného panu ministrovi. Její práce byla korunována schválením naší žádosti s tím, že nám byla přidělena dotace v maximální možné výši 1 mil. Kč, kdy vlastní podíl žadatele na financování projektu je 10%. V současné době probíhá doplnění podkladů na základě požadavků poskytovatele dotace. V nejbližších týdnech tak budou zahájeny práce na kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny,
osvětlení a rozvodů vytápění.

Rád bych jménem svým i jménem farníků touto cestou poděkoval paní senátorce, která, jak je ostatně jejím zvykem, nelitovala i svého osobního času a věnovala jej podpoře našeho záměru.

P. Mgr. Miroslav Strnad, farář

(článek byl publikován ve Slavičínském zpravodaji ZÁŘÍ 2012)